Przejdź do menu Przejdź do treści

mgr Szpakiewicz Elżbieta

mgr  Szpakiewicz Elżbieta

kierownik Laboratorium Testów Psychologicznych

Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Neurokognitywnej

elzbieta.szpakiewicz@uken.krakow.pl

pok: 312; 302

ORCID: 0000-0002-9265-3070

publikacje:


dyżury: środa 13:00-13:45
czwartek 11:30-14:45W sprawach pilnych możliwe spotkanie w innym terminie lub kontakt poprzez MS Teams.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych po ustaleniu mailowym.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne
* diagnoza psychologiczna
* diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna
* pamięć prospektywna
.
.
Działalność dydaktyczna
Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2023/2024:
* Diagnoza psychologiczna A
* Diagnoza psychologiczna B
* Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna
* Trening interpersonalny
.
Doświadczenie dydaktyczne: Diagnoza psychologiczna, Psychologia ogólna, Podstawy psychologii, Wprowadzenie do psychologii, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Mediacje w sytuacjach kryzysowych, Mediacje szkolne, Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych, Psychologia osób chorych somatycznie, Psychologia społeczna, Wybrane problemy psychologii społecznej, Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia, Senior a rodzina – relacje w świetle psychologii, Metodyka pracy psychologa szkolnego
(Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach)
.
Ukończone szkolenia z zakresu dydaktyki szkoły wyższej:
UP @@@@@@
* „Jak zmotywować studentów do pracy”, warsztaty Ars Docendi, Uniwersytet Jagielloński
* „Jak uczyć, by nauczyć? Aktywizujące metody kształcenia”, warsztaty Ars Docendi, UJ
* „Rozwój zawodowy nauczyciela akademickiego”, warsztaty Ars Docendi, UJ
* Ogólnopolska Konferencja „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, Poznań
.
.
Działalność organizacyjna
* kierownik Laboratorium Testów Psychologicznych UKEN
* sekretarz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (studia niestacjonarne)
* koordynator Zespołu ds. Kontroli Testów w Instytucie Psychologii
* członek Rady ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Psychologii
* członek Komisji ds. Ewaluacji i Dydaktyki
.
Doświadczenie organizacyjne:
* prace w zespole roboczym tworzącym nowy kierunek studiów na UP – „Psychologia i biologia zwierząt” (2021 r.)
* promocja UP w ramach Salonu Maturzystów (2021 r.)
* współpraca z Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka (lata 2010-2015 – prace koordynacyjne, organizacja spotkania dla rodziców i dzieci biorących udział w projekcie)
* organizacja i prowadzenie uroczystych rozdań dyplomów absolwentom Psychologii UJ (lata 2012-2013)
* współorganizowanie wraz z KNSP cyklu spotkań dla studentów Psychologii UJ pt. „Kariera psychologa” (2013 r.)
* współorganizowanie trzech edycji Ogólnopolskiej konferencji Nauka – ludzka rzecz (lata 2011-2013)
* członek Zarządu Koła Młodych Psychologów przy OK PTP: sekretarz, a następnie przewodnicząca (lata 2011-2013)
* 
współpraca z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa 
i Administracji UJ w zakresie promowania mediacji (lata 2011-2012)
* reprezentowanie Instytutu Pedagogiki UJ w ramach Festiwalu Nauki, promocja kierunku studiów (2008 r.)
.
.
Nagrody, wyróżnienia
* nagroda w postaci stypendium wyjazdowego, Australian Catholic University, Melbourne (2018, styczeń)
* wyróżnienie za referat pt. Nowe narzędzia do badania pamięci prospektywnej w okresie dzieciństwa , wygłoszony podczas Konferencji Młodych Naukowców (2014, kwiecień)
* nominacja do nagrody im. Stefana Szumana za najlepszą pracę badawczą wykonaną w Polsce z dziedziny psychologii rozwoju człowieka (2014, maj)
.
.
Wykształcenie
* studia doktoranckie, dyscyplina: Psychologia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński (2012-2020)
* anglojęzyczne interdyscyplinarne studia doktoranckie Społeczeństwo – Technologie – Środowisko, Uniwersytet Jagielloński (2013-2016)
* Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, studia podyplomowe (2010-2011)
* Psychologia, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, studia jednolite magisterskie, dyplom z wyróżnieniem, w ramach studiów ukończona dodatkowo ścieżka specjalizacyjna Psychologia rodziny i edukacji, tytuł pracy: „Rozwój pamięci prospektywnej w wieku przedszkolnym”, promotor: dr hab. Agnieszka Niedźwieńska, prof. UJ (2006-2011)
* Studium Pedagogiczne, Uniwersytet Jagielloński (2009-2010)
* Pedagogika, spec. Pedagogika resocjalizacyjna, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, studia licencjackie, tytuł pracy: „Agresja, autoagresja i inne zachowania trudne w autyzmie”, opiekun: dr Małgorzata Michel (2006-2009)
.
.
Certyfikaty, uprawnienia
* EuroPsy Accredited Traineeship Supervisor, nr PL5/2019
* European Certificate in Psychology (EuroPsy), nr PL-012943-201809
* Certyfikat mediatora, nr 1734/Kraków/2010/2011
* Certyfikat mediatora gospodarczego, nr 402/MC/Kraków/2010/2011
* Certyfikat mediatora rodzinnego, nr 617/MR/Kraków/2010/2011
* uprawnienia do posługiwania się testem Bateria-5/6R, nr 24/10/09/18/B56
* uprawnienia do diagnozowania dysleksji rozwojowej – testy: Bateria-7/9, Bateria-10/12, Bateria-GIM, Bateria-16plus, nr 24/11/09/18/DDJ
* uprawnienia do posługiwania się testem Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, nr 24/26/10/18/SB5
.
.
Wybrane doświadczenie praktyczne
* psycholog, psycholog-diagnosta, przewodnicząca zespołu psychologów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach
* psycholog ds. dzieci i młodzieży, koordynator, mediator, specjalista ds. rodziny, Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne w Myślenicach
* trener freelancer (diagnoza psychologiczna, diagnoza neuropsychologiczna, rozwiązywanie konfliktów, techniki mediacyjne i negocjacyjne, budowanie zespołu, kompetencje miękkie, warsztaty integracyjne, spotkania psychoedukacyjne, treningi pamięci, szkolenia rad pedagogicznych)
* psycholog szkolny, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
* asystent rodziny, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach
.
.
Członkostwo w stowarzyszeniach, dodatkowa działalność naukowo-organizacyjna

* członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2022-2025
* recenzent w czasopiśmie Stimulus (2017 r.)
* członek Applied Memory Research Laboratory (od początku istnienia, 2010 r.)
* udział w charakterze eksperta w audycji radiowej „Był sobie człowiek” poświęconej mediacji oraz innym formom rozwiązywania konfliktów (radiofonia, 2012 r.)
* członek Polskiego Centrum Mediacji (od 2012 r.)
* członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2010 r.)
* członek-założyciel Koła Psychologów Diagnostów przy OK PTP – szkolenia, warsztaty, superwizje diagnostyczne, grupy robocze (od 2020 r.)
.
.
Działalność naukowa
Projekty badawcze zewnętrzne:
* NCN grant nr DEC-2015/17/N/HS/6/01093 – „Pamięć prospektywna w okresie dzieciństwa – przetwarzanie automatyczne a przetwarzanie strategiczne” (lata 2016-2019, wysokość finansowania 100 544zł) – kierownik projektu
* NCN grant nr DEC-2011/01/B/HS6/00453 – „Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji” (lata 2011-2014, wysokość finansowania 794 066zł) – koordynator techniczny projektu, wykonawca zadań merytorycznych (kierownik projektu: dr Marta Białecka-Pikul)
* MNiSW grant N N106 040534 – „Poznawcze i motywacyjne mechanizmy kompensujące ograniczenia w wykonywaniu złożonych zadań poznawczych na przestrzeni dorosłego życia” (lata 2008-2011, wysokość finansowania 200 000zł) – wykonawca zadania merytorycznego (kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Sędek)
.
Projekty badawcze wewnętrzne:
* Środki na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ nr K/DSC/003327 – „Pamięć prospektywna u progu szkoły” (lata 2015-2016, wysokość finansowania 5 500zł) – kierownik projektu
* Środki na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ nr PSP K/DSC/001846 – „Konstrukcja narzędzi do badania pamięci prospektywnej w okresie dzieciństwa” (lata 2013-2015, wysokość finansowania 5 150zł – kierownik projektu
.
Udział w projektach badawczych w ramach stażu w Instytucie Psychologii UJ (pod opieką dr. hab. Romualda Polczyka i dr Malwiny Szpitalak):
* Rola motywów autoregulacyjnych w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji
* „Kwestionariusz Oceny Pracoholizmu” –  konstrukcja narzędzia oraz badania walidacyjne
* Niepamięciowe mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego
.
Publikacje w czasopismach naukowych:
* Szpakiewicz, E. i Niedźwieńska, A. (w przygotowaniu) Automatic versus strategic processes in preschoolers’ prospective memory: The role of task focality. Journal of Experimental Child Psychology.
* Ślusarczyk, E., Niedźwieńska, A., i Białecka-Pikul, M. (2018). The first signs of prospective memory. Memory, 26 (10), 1385-1395.
* Ślusarczyk, E. i Niedźwieńska, A. (2013). A naturalistic study of prospective memory in preschoolers: The role of task interruption and motivation. Cognitive Development, 28 (3), 179-192.
.
Rozdziały w monografiach naukowych:
* Ślusarczyk, E. (2013). Mediacja sądowa – inny pomysł na sprawiedliwość. W: M. Szpitalak i K. Kasparek (red.), Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 129-142.
.
Publikacje popularnonaukowe:
* Ślusarczyk, E. (2013). „Mediacja jest taka, jaki jest mediator” – ale jaki powinien on być? Mediator, 4 (67), 50-62.
* Ślusarczyk, E. (2012). „Byłem autystyczny, ale wyglądało to tak, jakbym był niegrzeczny”. Agresja, autoagresja i inne zachowania trudne w autyzmie. Impuls Krakowski, 55 (73), 4-20.
.
Konferencje zagraniczne:
Ateny @@@@@@@@
SARMAC @@@@@@@@
* Ślusarczyk, E. i Niedźwieńska, A. (2018, styczeń). How do preschoolers remember to remember? Automatic versus strategic processes in event-based prospective memory. The 5th International Conference on Prospective Memory, Melbourne [data blitz presentation].
* Ślusarczyk, E. i Niedźwieńska, A. (2018, styczeń). Time-based prospective memory in preschoolers. The 5th International Conference on Prospective Memory, Melbourne [poster].
* Ślusarczyk, E., Niedźwieńska, A. i Białecka-Pikul, M. (2014, maj). The first signs of prospective memory (PM). The 4th International Conference on Prospective Memory, Neapol [oral presentation].
.
Konferencje krajowe:
OLSZTYN @@@@@
* Ślusarczyk, E. i Niedźwieńska, A. (czerwiec, 2018). Pamiętać, aby pamiętać: Pamięć prospektywna z kontekstem czasowym w okresie dzieciństwa. XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Dziecko i dzieciństwo w biegu życia”, Kamień Śląski.
* Ślusarczyk, E. (2017, czerwiec). Jak dzieci pamiętają o tym, żeby pamiętać? XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Potencjał rozwojowy w biegu życia: w kierunku samorealizacji”, Szczecin.
* Kosno, M., Ślusarczyk, E., Byczewska-Konieczny, K. i Ochał, A. (2016, czerwiec). Czy rodzice trafnie oceniają pamięć prospektywną swoich dzieci? Kwestionariuszowy pomiar pamięci prospektywnej. V Ogólnopolska Konferencja „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, Poznań.
* Ślusarczyk, E., Byczewska-Konieczny, K., Kosno, M. i Ochał, A. (2016, czerwiec). Związki pamięci prospektywnej i funkcji zarządzających u dzieci 6-letnich. XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane”, Kraków.
* Ślusarczyk, E., Byczewska-Konieczny, K., Kosno, M. i Ochał, A. (2015, czerwiec). Sześciolatki w szkole i w przedszkolu. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”, Warszawa.
* Ślusarczyk, E., Byczewska-Konieczny, K., Kosno, M. i Ochał, A. (2015, czerwiec). Czy rodzice trafnie oceniają pamięć prospektywną swoich dzieci? XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”, Warszawa.
* Ślusarczyk, E. (2014, kwiecień). Nowe narzędzia do badania pamięci prospektywnej w okresie dzieciństwa. Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów, Kraków.
* Ślusarczyk, E. (2014, maj). Pamięć prospektywna w okresie dzieciństwa. Nowe narzędzia i perspektywy badawcze. XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy”, Lublin.
* Ślusarczyk, E. i Niedźwieńska, A. (2013, maj). W laboratorium czy w przedszkolu? Problemy metodologiczne badań nad rozwojem pamięci prospektywnej w wieku przedszkolnym. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju – od dziecka do dorosłego”, Gdańsk.
* Ślusarczyk, E. (2013, kwiecień). Jak badać pamięć prospektywną przedszkolaków? Zagadnienia metodologiczne badań nad rozwojem pamięci prospektywnej u małych dzieci. The Third International Postgraduate Conference – Psychological Research Method Toolkit, Ciążeń.
* Ślusarczyk, E. (2012, czerwiec). „Nie taki konflikt straszny…” Mediacja rodzic zastępczy – dziecko jako forma rozwiązania sytuacji konfliktowej. Konferencja „Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej”, Myślenice.
* Ślusarczyk, E. (2012, maj). „Czy przedszkolaki pamiętają o tym, co mają zrobić?” Konieczność przerwania bieżącej aktywności a poziom wykonania zadania prospektywnego. II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Psychodebiuty”, Kraków.
* Szpakiewicz, E. (2011, czerwiec). Rozwój pamięci prospektywnej w wieku przedszkolnym. 
XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”, Kraków.
* Szpakiewicz, E. (2011, kwiecień). „Mediacja jest taka, jaki jest mediator” – ale jaki powinien on być? Postulaty a inteligencja emocjonalna kandydatów na mediatorów. I Konferencja Naukowa Studentów Psychologii „Psychodebiuty”, Kraków.
* Szpakiewicz, E. (2011, marzec). Jaki powinien być mediator? Profil osobowości mediatora. Ogólnopolska konferencja naukowa „Różne oblicza osobowości”, Lublin.