Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Kałużna-Wielobób Alina

Kierownik Katedry Psychologii Ogólnej i Mediów

Katedra Psychologii Ogólnej i Mediów

alina.kaluzna-wielobob@up.krakow.pl

tel: 126626231

pok: 314

ORCID: 0000-0002-1921-8822

publikacje:


dyżury: czwartek godz. 13.15-14.15 pok. 314. Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych w piątki zdalnie. W miarę możliwości proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Publikacje

Monografie:

Kałużna-Wielobób A. (2010). Marzenia kobiet w wieku średnim. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kałużna-Wielobób, A., Dubiel, K., Czopkowicz, K., Duda, D. (2021). Poczucie wspólnoty a poczucie jakości życia oraz satysfakcja ze związków miłosnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kałużna-Wielobób, A., Głąb, E., Pawlak. A., Marchwiany, J. (2021). Poczucie wspólnoty a poczucie skuteczności i wypalenie zawodowe u sportowców, ratowników medycznych i weterynarzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Redakcja prac zbiorowych:

Kałużna-Wielobób A. (red.) (2015) Specyfika rozwoju człowieka dorosłego. Procesy, struktury, mechanizmy rozwoju, Wydawnictwo Adam Marszałek

Artykuły:

Prochwicz, K., Antosz-Rekucka, R., Kałużna-Wielobób. A., Sznajder, D., Kłosowska, J. (2022). Negative Affectivity Moderates the Relationship between Attentional Control and Focused Skin Picking. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19, nr 2, s. 6636.

Kłosowska J., Antosz-Rekucka, R., Kałużna-Wielobób, A., Prochwicz, K. (2021). Dissociative Experiences Mediate the Relationship Between Traumatic Life Events and Types of Skin Picking: Findings From Non-clinical Sample.  Frontiers in Psychiatry. 12(698543). DOI: 10.3389/fpsyt.2021.698543

Kałużna-Wielobób, A., Strus, W., Cieciuch, J. (2020). Community feeling and narcissism as two opposite phenomena. Frontiers in Psychology, 11(515895). Advance online publication. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.515895

Kłosowska J., Prochwicz K., Kałużna-Wielobób A. (2019). The relationship between cognitive reappraisal strategy and skin picking behaviours in a non-clinical sample depends on personality profile. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 21, 129-137.

Prochwicz K., Kłosowska J, Kałużna-Wielobób A. (2018). The relationship between emotion regulation strategies, personality traits and skin picking behaviours in a non-clinical sample of Polish adults. Psychiatry Research, 264, 67-75.

Prochwicz K., Kłosowska J., Kałużna-Wielobób A. (2018). The role of activation level and emotion regulation strategies in skin-picking behaviours : findings in non-clinical. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 19, 87-91.

Kałużna-Wielobób, A. (2017). The community feeling versus anxiety, self-esteem and well-being – introductory research. Polish Psychological Bulletin, 48(2), 267-174.

Prochwicz K., Kałużna-Wielobób A., Kłosowska J. (2016). Skin picking in a non – clinical sample of young Polish adults. Prevalence and characteristics. Comprehensive Psychiatry 71,77-85.

Kałużna-Wielobób, A. (2016). Poczucie wspólnoty jako czynnik dodający siły w przechodzeniu kryzysów. W: A. Hennel-Brzozowska (red.) Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej. Książka dedykowana pamięci dr Agnieszki Dobrzyńskiej –Masterhazy w 10 rocznicę śmierci (s. 61-72). Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, wydane nakładem Uniwersytetu Pedagogicznego.

Senyk O., Kałużna-Wielobób A. (2016). Is the classical BTP-profile always the best one? Some insights from BTP measuring in Ukrainian and Polish student samples. W: U. Tokarska (red.) Applied Psychology of Time (s.71-92). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kałużna-Wielobób A. i Mudyń K. (2015) Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości przeciwstawnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 8, 109-132.

Kałużna-Wielobób, A. (2015) Trening rozwoju kompetencji emocjonalnych dla starszej młodzieży i dorosłych [w:] A. Lasota i J. Franczyk (red.) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. (s.262-280). Wydawnictwo Akademickie Żak

Abramciow R., Kałużna-Wielobób, A. (2015), Emotion function, according to j. P. Sartre’s phenomenological psychology. Problems of Psychology in the 21st Century 9(2) 66–73.

Kałużna-Wielobób A., Abramciow R. (2015), Experiencing and expressing emotions in marriage – sources and consequences. [w:] I. Kowalewski, R. Abramciów (red.), Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki (s.159-183). Wydawnictwo SCRIPTUM

Kałużna-Wielobób A. (2015) Kryzysy wieku średniego jako impuls do rozwoju. [w:] A. Kałużna-Wielobób (red.) Specyfika rozwoju człowieka dorosłego. Procesy, struktury, mechanizmy rozwoju (ss. 131-156), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kałużna-Wielobób A., Wielobób J.K. i Opyrchał U. (2015). Porównanie psychologicznych i religijnych koncepcji rozwoju człowieka dorosłego, [w:] A. Kałużna-Wielobób (red.) Specyfika rozwoju człowieka dorosłego. Procesy, struktury, mechanizmy rozwoju (ss.175-197), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kałużna-Wielobób, A. (2015). Potoczne koncepcje mądrości. W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.) Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna (s.89-112), Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mudyń K., Kałużna-Wielobób A. (2015), About the Effect of False Ontological Consensus. What is Most Real: Cracow, the Universe or Me Myself? Polish Psychological Bulletin, 46(2), 160-173.

Kałużna-Wielobób, A. (2014). Psychologiczne koncepcje mądrości. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4 (68), 63-79.

Kałużna-Wielobób A., (2014). Perspektywy czasowe a dobrostan studentów, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, VII, 82-102.

Kałużna-Wielobób, A. (2014). Atrakcyjność w marzeniach kobiet (Atractivitatea în visurile femeilor). In: Ş. Levinţa, V. Constantinov, J. Bartoszewski i N.Pikuła (ed.) „Tineretul şi globalizarea. Probleme şi oportunităţi”, conf. şt. intern (s. 52-65). Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.

Kałużna-Wielobób A., (2014). Do individual wisdom concepts depend on value? Polish Psychological Bulletin, 45(2), 112-127.

Kałużna-Wielobób A. (2014). Kryzys połowy życia u kobiet, [w:] D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń (red.), Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej, (p. 36-55).

Kałużna-Wielobób A., Wielobób J.K. (2014). Indywidualne

koncepcje studentów na temat właściwego wykorzystywania czasu, Kultura i Edukacja, 3(103) 94-110.

Kałużna-Wielobób A., Prochwicz K. (2014). Cechy temperamentalne jako czynnik ryzyka patologicznego skubania skóry, Czasopismo Psychologiczne, 20 (1), 103-110.

Kałużna-Wielobób A. (2014), Recenzja książki autorstwa Remigiusza J. Kijaka i Zofii Szaroty (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem, E-mentor, 2 (54), 54-56.

Kałużna-Wielobób A., Wielobób J.K. (2013). Międzypokoleniowa transmisja konfliktów w rodzinie, Społeczeństwo i Rodzina, 35(2), 73-86.

Kałużna-Wielobób A. (2013). Jak chronić siebie pomagając innym – zapobieganie wypaleniu zawodowemu, [W:] I. Kowalewski (red.). Aspekty medycyny społecznej w pracy socjalnej, (ss. 285-310)

Kałużna-Wielobób A. (2013). Student time perspective in the context of their preferred values, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, numer specjalny „On Time Perspective”, VI, 88-108.

Kałużna Wielobób A. (2013). Marzenia współczesnych kobiet w różnych okresach rozwojowych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1 (61), 109-136.

Prochwicz K., Kałużna-Wielobób A., Starowicz-Filip A. (2013). Signal detection in pathological skin picking. Findings from non-clinical sample, Archives of Psychiatry and Psychotherapy,3, 5-10.

Kałużna-Wielobób A., Wielobób J.K. (2013). Międzypokoleniowy przekaz postaw i wzorców zachowań a jakość relacji małżeńskich i partnerskich, [W:] Krzysztof Mudyń (red.), W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości, (ss. 31-53).

Kałużna-Wielobób A. (2012). Marzenia a cechy osobowości licealistek i studentek, Studia Psychologica, 1(12), 101-124.

Kałużna-Wielobób A., Prochwicz K. (2012). Zaburzenia BFRB u młodzieży, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, t. LXV, 175–189.

Prochwicz K., Kałużna-Wielobób A., Starowicz A. (2012). Impulsiveness in pathological skin picking. The evidence from the signal detection task, European Psychiatry, 27, Suppl.1, P-146.

Kałużna-Wielobób A. (2011). Funkcje marzeń według uczennic liceum, studentek i kobiet w wieku średnim, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, LXIV, 159-174.

Kałużna-Wielobób A. (2009). Typy „marzycielek” wśród kobiet w wieku średnim, Roczniki Psychologiczne, XII (2), 55-81.

Kałużna-Wielobób A. (2009). Cechy osobowości a obraz marzeń kobiet w wieku średnim, Psychologia Jakości Życia, 8(1), 59-81.