Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia Magisterskie

Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich z zakresu psychologii będzie:

    • dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię psychologii, co pozwoli mu na świadome uprawianie tej dziedziny wiedzy jako refleksji naukowej oraz jako praktyki zawodowej. Absolwent psychologii będzie posiadał wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny i standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej;
    • dysponował umiejętnościami: posługiwania się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa (szkolnictwo, ochrona zdrowia, ośrodki penitencjarne, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media); będzie posiadał umiejętność prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych; absolwent psychologii będzie przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych. W obszarze ochrony zdrowia absolwent przygotowywany będzie do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz do współpracy w tym zakresie ze specjalistami innych dziedzin;
    • cechował się kompetencjami społecznymi: wrażliwości na problemy swoich klientów: dzieci, młodzieży i dorosłych; będzie przygotowany do wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w organizacji skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia negocjacji i mediacji w różnych typach konfliktów organizacyjnych i interpersonalnych, badania rynku, postaw konsumenckich i innych psychologicznych aspektów funkcjonowania życia społecznego, prowadzenia szkoleń i treningów pracowniczych.

 

W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia student będzie mógł uzyskać specjalność w zakresie psychologii edukacyjnej lub psychologii klinicznej.

Absolwenta kierunku psychologia cechuje rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu ludzkich zachowań oraz edukacji. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk medycznych. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania programów profilaktycznych. Posiadać będzie ponadto poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów badawczych i terapeutycznych. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy planuje własny rozwój osobowy.

Absolwent jest gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa. Jest przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Jest obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra psychologii.

Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej lub podjęcia studiów podyplomowych.

Najnowsze Posty