Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin studiów (obowiązujący od 1.10.2022)

Uwaga: do dnia 30 września 2022 obowiązuje regulamin dostępny pod adresem https://www.up.krakow.pl/studia/regulaminy-studiow/regulamin-studiow-2021-2022

Regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) zwanej dalej Ustawą oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w Uczelni studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin szkół doktorskich.

 
I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia wyższe w Uczelni, zwane dalej studiami, prowadzone są na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie programu studiów.
 2. Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.
 3. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS.
 4. Kierunek studiów jest prowadzony przez Uczelnię, może być także prowadzony wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
 5. W Uczelni mogą być prowadzone indywidualne studia międzydziedzinowe. Studenci tych studiów podlegają także zapisom niniejszego regulaminu.
 6. Zwierzchnikiem studentów w Uczelni jest Rektor.
 7. Studia są prowadzone w formie:
  1. studiów stacjonarnych, wskazanych w uchwale Senatu Uczelni, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;
  2. studiów niestacjonarnych, wskazanych w uchwale Senatu Uczelni, w ramach których co najmniej 30% punktów ECTS objętych programem studiów powinna być uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia.
 8. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów.
 9. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów.
 10. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów.
 11. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiadające im studia stacjonarne.

 

§ 2

 1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
  1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
  2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  3. prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
  4. kształceniem na studiach w języku obcym, z wyłączeniem studiów na filologiach obcych;
  5. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim (również na filologiach obcych).
 2. Uczelnia pobiera też inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, jeśli stanowi on formę dokumentowania przebiegu studiów oraz duplikatów tych dokumentów, wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
 3. Uczelnia pobiera również opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.
 4. Wysokość wszelkich związanych ze studiowaniem opłat określa Rektor.
 5. Szczegółowe zasady pobierania opłat związanych ze studiowaniem oraz warunki zwalniania – w całości lub w części – z opłat, a także odroczenie terminu ich uiszczenia oraz rozłożenia świadczenia na raty reguluje uchwała Senatu Uczelni.
 6. Studenta z opłat związanych ze studiowaniem zwolnić może Rektor lub właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora po zaopiniowaniu przez dyrektora jednostki badawczo-dydaktycznej prowadzącej studia (zwany dalej dyrektorem instytutu). Wniosek w tym przedmiocie lub prośbę o zmianę terminu płatności lub rozłożenie jej na raty student składa do dyrektora jednostki badawczo-dydaktycznej prowadzącej studia za pośrednictwem jednostki właściwej do spraw obsługi studenta.
 7. Uczelnia może zawrzeć ze studentem umowę w przedmiocie świadczenia usług edukacyjnych i obowiązku uiszczania opłat za te usługi bądź też poprzestać na jednostronnym zobowiązaniu studenta do ich uiszczania w sytuacjach pojawienia się po jego stronie obowiązku ich poniesienia.

 

§ 3

 1. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.
 2. Po rozpoczęciu studiów student otrzymuje legitymację studencką, poświadczającą jego status.
 3. Studenci mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 4. Legitymacja stanowi własność studenta.
 5. Indeks jest prowadzony w formie elektronicznej.

 

§ 4

 1. Studenci w Uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym:
  1. przewodniczącego,
  2. organ uchwałodawczy.
 3. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów Uczelni oraz do kolegium elektorów.
 4. Strukturę samorządu studenckiego tworzą:
  1. Parlament Studentów;
  2. Przewodniczący samorządu;
  3. Zarząd Samorządu;
  4. Instytutowe Rady Samorządu Studenckiego.
 5. Przedstawicieli studentów do komisji senackich, komisji rektorskich czy innych ciał doradczych ogólnouczelnianych wskazuje Zarząd Samorządu. Studentów zasiadających w komisjach czy zespołach powoływanych w jednostkach badawczo-dydaktycznych wskazują Instytutowe Rady Samorządu Studenckiego.
 6. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

 

II. Organizacja studiów

II.1. Zasady ogólne

§ 5

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Organizację roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego i ogłasza ją do 30 kwietnia roku, w którym dany rok akademicki się rozpoczyna.
 3. Organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestralna i obejmuje dwa semestry.
 4. Realizacja cyklu kształcenia na prowadzonych w Uczelni studiach rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego. W szczególnym przypadku Rektor może dla danego kierunku bądź poziomu studiów ustalić inny termin rozpoczęcia cyklu kształcenia.
 5. Organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów ustala (z udziałem Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego) dyrektor jednostki badawczo-dydaktycznej realizującej kształcenie na danym kierunku, z uwzględnieniem ust. 7. Organizacja zajęć dydaktycznych ustalana jest w sposób zapewniający ich realizację w pełnym wymiarze przewidzianym w programie studiów dla danego semestru.
 6. Zajęcia dydaktyczne oraz weryfikacja efektów uczenia się poprzez zaliczenia i egzaminy mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi regulacjami.
 7. Egzaminy i zaliczenia co do zasady przeprowadza się w formie stacjonarnej, także mimo organizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.
 8. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia przed rozpoczęciem semestru.
 9. Terminy zjazdów w danym roku akademickim są podawane do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 10. Rektor i dyrektorzy instytutów mogą ustalić w czasie trwania roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych, które nie podlegają obowiązkowi odbycia w innych terminach z zastrzeżeniem, że zrealizowane zostaną przez studentów efekty uczenia założone dla danych zajęć dydaktycznych.

 

§ 6

 1. Kształcenie studentów w Uczelni odbywa się według planów studiów i programów kształcenia zwanych dalej łącznie programami studiów, opracowanych przez rady instytutów i zatwierdzonych przez Senat Uczelni, a zawierających opis efektów uczenia się zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji, jak też opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów.
 2. Opis procesu kształcenia prowadzącego do realizacji przyjętych dla kierunku efektów uczenia się dzielony jest na spójne merytorycznie części, zwane dalej kursami, których realizacja zamyka się w ramach podstawowych okresów zaliczeniowych tych studiów.
 3. Wchodzącym w zakres programu studiów kursom oraz praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS na podstawie przeprowadzonego bilansu pracy studenta.
 4. Warunkiem uzyskania przez studenta punktów ECTS, przypisanych danemu kursowi (praktyce), jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Zaliczenie kursu (praktyki) następuje w drodze sprawdzenia efektów uczenia się.
 5. Suma punktów ECTS przyporządkowanych kursom i praktykom dla danego roku wynosi nominalnie 60, zaś w danym semestrze studiów 30.
 6. Instytuty realizujące kształcenie na danym kierunku publikują na swoich stronach internetowych obowiązujące w danym roku akademickim programy studiów oraz informacje o programach kursów i praktyk, zasadach ich realizacji oraz formach sprawdzania efektów uczenia się dla wszystkich cykli i form kształcenia.
 7. Na stronie internetowej instytutów publikowane są wymagania programowe, w tym w szczególności efekty uczenia się dla prowadzonych kierunków studiów.
 8. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym. Zakres i warunki prowadzenia zajęć w języku obcym ustala dyrektor instytutu.
 9. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii właściwej Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego.

 

§ 7

 1. W celu usprawnienia organizacji procesu dydaktycznego spośród nauczycieli akademickich powoływani są opiekunowie lat studiów.
 2. Dla studentów rozpoczynających studia opiekuna roku powołuje dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku po zasięgnięciu opinii Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego i określa zakres obowiązków opiekuna roku. Opiekun roku powinien mieć co najmniej roczny staż pracy w Uczelni.
 3. Na wniosek studentów dyrektor instytutu może zmienić opiekuna roku.
 4. Ustalenia dotyczące organizacji studiów, w tym w szczególności harmonogramów zajęć, podejmowane są z udziałem Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego.
 5. Opiekę nad studentami z niepełnosprawnością sprawuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem działalności.
 6. Sposób dostosowania organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności dla poszczególnych studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności określony został w § 13 niniejszego regulaminu.
 7. Studentów danego roku na danym kierunku w relacjach z władzami instytutu i wykładowcami reprezentuje starosta.

 

II.2. Studia według indywidualnych programów

§ 8

 1. Student może uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów I stopnia/jednolitych magisterskich lub I semestr studiów II stopnia i wykazuje wybitne uzdolnienia w zakresie studiowanego kierunku.
 2. Zgodę – na wniosek zainteresowanego studenta, złożony przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, zaopiniowany przez radę instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku – może wydać dyrektor instytutu.
 3. Dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku studiów powołuje – spośród nauczycieli akademickich z co najmniej stopniem doktora – opiekuna naukowego studenta, który wraz ze studentem ustala indywidualny program studiów.
 4. Indywidualny program studiów powinien zapewnić możliwość osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się zatwierdzonych dla kierunku oraz uwzględnić dodatkowe indywidualne zainteresowania studenta.

§ 9

 1. Indywidualny program studiów podlega zatwierdzeniu przez radę instytutu.
 2. Organizację indywidualnego programu studiów (w tym: terminy zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych) – w ramach organizacji roku akademickiego – ustala ze studentem jego opiekun naukowy, a zatwierdza dyrektor instytutu.
 3. Studia według indywidualnego programu studiów mogą trwać krócej niż przewiduje program studiów.
 4. Student traci prawo do indywidualnego programu studiów, jeżeli nie wypełni w terminie obowiązków wynikających z zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji studiów.

 

II.3. Studia według indywidualnej organizacji lub indywidualnego planu studiów

§ 10

 1. Student studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich może uzyskać zgodę na realizację studiów (w danym semestrze) według indywidualnej organizacji.
 2. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu przez prowadzących w danym semestrze indywidualnych terminów zaliczeń, egzaminów oraz praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów w ramach określonej organizacji roku.
 3. Zgodę na realizację studiów według indywidualnej organizacji może wydać dyrektor instytutu na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, złożony najpóźniej w pierwszym tygodniu semestru, którego dotyczy, z zastrzeżeniem art. 85 ust. 2 ustawy.
 4. Według indywidualnej organizacji studiów mogą być prowadzone studia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, bez konieczności składania przez studentów wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Czas trwania studiów, o których mowa w ust. 4, może zostać odpowiednio skrócony bądź wydłużony, pod warunkiem realizacji wszystkich założonych dla danego kierunku efektów uczenia się.
 6. Zgodę na realizację studiów (w danym semestrze) według indywidulanej organizacji studiów – w szczególnych przypadkach – może również wydać właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora.

 

§ 11

 1. Student, przyjęty na studia w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się, zostaje wpisany na semestr studiów określony przez dyrektora instytutu, a wskazany przez właściwą komisję ds. certyfikacji.
 2. Student, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, studiuje według indywidualnego planu studiów pod opieką tutora.
 3. Indywidualny plan studiów podlega zatwierdzeniu przez radę instytutu.

 

§ 12

 1. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji czy indywidualnego planu studiów nie zwalnia studenta z obowiązku wykazania, że osiągnął wszystkie założone dla programu studiów efekty uczenia się i uzyskania przypisanej programem studiów na danym poziomie kwalifikacji liczby punktów ECTS.
 2. Indywidualną organizację studiów (w tym: uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów) student ustala z prowadzącymi poszczególne kursy. Ustalenia te, jak i indywidualne terminy odbywania praktyk zawodowych, zatwierdza dyrektor instytutu.

 

II.4. Sposób dostosowania i organizacji studiów oraz realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością oraz nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, a będących w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia

§ 13

 1. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności, a których stan zdrowia utrudnia realizowanie procesu dydaktycznego, mogą uzyskać wsparcie edukacyjne w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BONP).
 2. Rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego (dla osób z pogarszającym się stanem zdrowia).
 3. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego oraz osoby pomagające studentom niepełnosprawnym wyznaczone przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wniosek w tej sprawie należy składać do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 4. Student, gdy jest to uzasadnione rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia, może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki. Jest przy tym zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w przedmiotowym zakresie.
 5. Jeżeli stan zdrowia studenta uniemożliwia realizację planu studiów przewidzianego na dany semestr, dyrektor instytutu na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów lub udzielić studentowi urlopu na zasadach określonych w § 32 niniejszego regulaminu.
 6. Student z niepełnosprawnością ma prawo do alternatywnych zajęć wychowania fizycznego organizowanych przez Ośrodek Wychowania Fizycznego – jednostkę właściwą ds. sportu i rekreacji – w porozumieniu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 7. Studentowi z niepełnosprawnością i w pogarszającym się stanie zdrowia przysługuje prawo do uczestnictwa w alternatywnych lektoratach języków obcych. Zajęcia w formie lektoratów organizuje, na wniosek studenta, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy współpracy z Centrum Języków Obcych.
 8. Student będący osobą niepełnosprawną lub w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia może, na podstawie opinii wydanej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zgłosić osobie prowadzącej dany kurs na początku semestru swoje potrzeby dotyczące warunków uzyskania zaliczenia i zdawania egzaminu. Dotyczą one:
  1. przedłużenia czasu trwania danego egzaminu;
  2. zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne itp.;
  3. zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie;
  4. uczestniczenia w zaliczeniu i egzaminie, w tym także w egzaminie komisyjnym, egzaminie dyplomowym osób, o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszego regulaminu;
  5. możliwości otrzymywania materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej przed zajęciami (np. prezentacje) z bezwzględnym zastrzeżeniem, że materiały te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 9. Wypracowane formy wsparcia obowiązują dla studentów z niepełnosprawnością na okres całego roku akademickiego, a dla osób z pogorszeniem stanu zdrowia na okres semestru z możliwością przedłużenia.
 10. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność lub pogorszenie stanu zdrowia student nie był w stanie przystąpić do zaliczeń i egzaminów w ramach danej sesji egzaminacyjnej, student ma prawo wnioskować do dyrektora instytutu o zmianę terminów składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń poza okresem trwania sesji. Dyrektor instytutu może wyznaczyć nowy termin zaliczenia sesji, z zastrzeżeniem, że uzyskanie wszystkich zaległych zaliczeń i zdanie egzaminów nie może nastąpić później niż do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie kolejnej sesji. Decyzję o zmianach terminów podejmuje dyrektor instytutu po uzyskaniu opinii Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz opinii przeprowadzającego zaliczenie lub egzamin.
 11. W celu zagwarantowania poufności informacji dotyczących zdrowia i w celu poszanowania prywatności studentów będących osobami z niepełnosprawnością i sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, jedynym miejscem, w którym gromadzone są informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności i stanu zdrowia studenta jest Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W związku z tym, w przypadku gdy student będący osobą z niepełnosprawnością lub w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia składa wniosek w indywidulanej sprawie, organ Uczelni, chcąc uzyskać informacje o sytuacji studenta, musi zwrócić się bezpośrednio do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

II.5. Uczestniczenie w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów

§ 14

 1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą brać udział wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych na podstawie rekomendacji dyrektora szkoły.
 2. Wniosek ucznia o uczestniczenie w wybranych zajęciach wraz z rekomendacją dyrektora winien zostać złożony do dyrektora instytutu, który podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję. W przypadku uczniów niepełnoletnich do wniosku musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 3. Uczniowie, którzy uzyskali zgodę dyrektora instytutu na uczestniczenie w wybranych zajęciach, mają prawo do korzystania z wyposażenia dydaktycznego i infrastruktury Uczelni na takich samych zasadach jak studenci, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Uczeń musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczeń uczestniczący w zajęciach uczelnianych uzyskuje zaliczenie na zasadach obowiązujących studentów, a określonych w niniejszym regulaminie. Uczelnia rejestruje osiągnięcia ucznia na specjalnej karcie zaliczeń.
 6. Uczniowie, którzy po uzyskaniu matury podjęli studia na kierunku, w ramach którego brali udział w zajęciach i uzyskali zaliczenie tych zajęć przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z wymogu uczęszczania na zajęcia, jeśli obowiązujące wówczas efekty uczenia się nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej wersji. Decyzja o zwolnieniu należy do prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego.
 7. W przypadku podjęcia przez ucznia studiów na innym kierunku, zaliczenie zajęć przez prowadzącego bez wymogu uczestnictwa w nich jest możliwe pod warunkiem wystarczającej zgodności efektów uczenia się.

 

II.6. Przeniesienia

§ 15

 1. Studentem Uczelni może (w miarę wolnych miejsc) zostać student innej szkoły wyższej, pod warunkiem porównywalności efektów uczenia się w obu uczelniach, po zaliczeniu przynajmniej I semestru w uczelni macierzystej.
 2. Decyzję o przyjęciu i uznaniu zaliczonych w innej szkole wyższej kursów i praktyk podejmuje dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku, określając semestr dokonania wpisu oraz terminy i zakres wyrównania różnic programowych.
 3. Usunięto.

 

§ 16

 1. Student może przenieść się na inny kierunek w Uczelni (w miarę wolnych miejsc) przy porównywalności efektów uczenia się na obu kierunkach. Warunkiem przeniesienia jest zaliczenie w Uczelni przynajmniej pierwszego semestru studiów. Decyzję o przyjęciu studenta na nowo wybrany kierunek podejmuje dyrektor instytutu właściwego dla nowo wybranego kierunku, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu, z którego student się przenosi.
 2. Warunkiem przeniesienia jest uznanie dotychczas osiągniętych efektów kształcenia i uzyskanych punktów ECTS.
 3. Student może przenieść się ze specjalności na danym kierunku studiów na inną specjalność na tym kierunku, w miarę wolnych miejsc. Decyzję o przeniesieniu studenta podejmuje dyrektor instytutu.
 4. Jeżeli to konieczne, dyrektor instytutu wskazuje kursy niezbędne do uzupełnienia.
 5. Dyrektor instytutu, wydając zgodę w przypadkach, o których mowa powyżej, określa semestr studiów, na który ma nastąpić wpis oraz termin wyrównania różnic programowych.

 

§ 17

W uzasadnionych przypadkach student może, w miarę wolnych miejsc, zmienić formę studiów: ze stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dyrektor instytutu.

 

§ 18

 1. Student może podjąć kolejny kierunek studiów wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kolejnym kierunku studiów, student określa, który z nich jest pierwszym. Student jest zobowiązany poinformować na piśmie dyrektorów instytutów wszystkich kierunków studiów, na których studiuje, o dokonanym wyborze pierwszego i kolejnych kierunków studiów.
 2. Student może podjąć dodatkową (drugą) specjalność w ramach studiowanego kierunku studiów wyłącznie za zgodą dyrektora instytutu, który określa szczegółowe zasady jej realizacji. Podjęcie dodatkowej specjalności nie może prowadzić do przedłużenia czasu trwania studiów w ramach studiowanego kierunku studiów.
 3. Realizacja zajęć w ramach dodatkowej specjalności traktowana jest jako korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, za które Uczelnia pobiera opłaty.
 

 

III. Prawa i obowiązki studenta

 

§ 19

 1. Student ma prawo do:
  1. przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
  2. zgłaszania władzom instytutu i Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, organizacji kształcenia oraz spraw socjalno-bytowych studentów;
  3. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiowanym kierunku oraz otrzymywania informacji o wynikach oceny zajęć;
  4. wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, a także recenzji prac dyplomowych;
  5. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych (otwartych) na innym kierunku lub specjalności studiów;
  6. rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, jak również z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni, z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu;
  7. uczestniczenia w pracach organów samorządu studenckiego, zgodnie z regulaminem samorządu;
  8. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych realizowanych w Uczelni;
  9. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich;
  10. pomocy materialnej i zakwaterowania w domu studenckim, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  11. nieodpłatnej opieki lekarskiej, na podstawie odrębnych przepisów;
  12. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją.
 2. Studenci mogą korzystać z infrastruktury badawczej Uczelni wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi aparatury naukowo-badawczej.

 

§ 20

 1. Student jest zobowiązany w pełni wykorzystywać możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Uczelnia, oraz postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.
  W szczególności jest obowiązany do:

  1. zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z wybranym kierunkiem studiów;
  2. zapoznania się z programem studiów i zasadami oceniania oraz ewaluacji założonych efektów uczenia się;
  3. przestrzegania zasad udziału w zajęciach dydaktycznych, ustalonych przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela akademickiego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2;
  4. aktywnego udziału w zajęciach, w tym prowadzonych w formie zdalnej, z włączaniem kamery na polecenie osoby prowadzącej zajęcia;
  5. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia trybu, zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku absencji;
  6. zaliczania w ustalonych terminach zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych programem studiów;
  7. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
  8. niezwłocznego zawiadomienia jednostki właściwej do spraw obsługi student w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej oraz rezygnacji z dalszej nauki;
  9. niezwłocznego zawiadamiania jednostki właściwej do spraw obsługi studenta o zmianie:
   1. nazwiska lub adresu (w tym adresu e-mail),
   2. warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej;
  10. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
  11. przestrzegania norm życia koleżeńskiego oraz poszanowania zasad współżycia społecznego;
  12. używania aktualnego oficjalnego zdjęcia (legitymacyjnego) jako awataru w systemach do komunikacji elektronicznej i kształcenia zdalnego;
  13. dbania o dobre imię Uczelni;
  14. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 2. Obowiązkiem studenta jest udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych w formie ćwiczeń. O obowiązku udziału w wykładach decyduje koordynator kursu, zapisując to w karcie kursu.
 3. Usprawiedliwiona absencja lub niewymagana (w przypadku wykładów) obecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w ramach danego kursu.
 4. Usunięto.
 5. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zwolnieni są studenci, o których mowa w § 8 i §10

 

IV. Zaliczenia i egzaminy

IV.1. Zaliczenie kursu

§ 21

 1. Okresem rozliczeniowym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestr.
 2. Student może zaliczyć dany kurs i uzyskać przypisane mu punkty ECTS wyłącznie po sprawdzeniu, że osiągnął założone dla tego kursu efekty uczenia się.
 3. Formy sprawdzania poziomu osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia się oraz zasady ustalania oceny z kursu są elementami programu studiów udostępnianymi studentom na stronach instytutów w dokumencie zawierającym szczegółową charakterystykę kursu, zwanym kartą kursu.
 4. Karty kursów winny być przedstawione studentom najpóźniej na pierwszych zajęciach i zamieszczone na stronach internetowych właściwych instytutów nie później niż w dniu rozpoczęcia danego semestru.
 5. Zaliczenie kursu obejmuje zaliczenie wszystkich przewidzianych dla niego form zajęć dydaktycznych, zgodnie z warunkami określonymi w karcie kursu, w tym – jeśli zakłada to program studiów – złożenie egzaminu.
 6. Zaliczenia zajęć prowadzonych w określonej formie dokonuje prowadzący te zajęcia, chyba że prowadzący dany kurs (prowadzący wykład), za zgodą dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku, ustali inaczej. Jeżeli zajęcia prowadzone są dla danej grupy ćwiczeniowej przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 7. Student może zaliczyć dany kurs w terminie wcześniejszym, po uzgodnieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym ten kurs.
 8. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony przez prowadzącego kurs z udziału w niektórych zajęciach wchodzących w zakres realizowanych prac badawczych i mieć ustaloną indywidualną formę zaliczenia kursu.
 9. W przypadku niezaliczenia studentowi (w pierwszym terminie oraz terminie poprawkowym) danej formy zajęć, student może w ciągu 7 dni roboczych – od ogłoszenia wyniku zaliczenia, złożyć wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego, do dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 10. Do zaliczenia komisyjnego stosuje się odpowiednio zapisy § 26.
 11. Usunięto.
 12. Przedłużenie okresu rozliczeniowego na okres do 30 dni kalendarzowych możliwe jest na wniosek studenta i po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki prowadzącej kierunek.
 13. W wyjątkowych przypadkach właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora na wniosek studenta, po zaopiniowaniu przez dyrektora instytutu, może wyrazić zgodę na rozliczenie roczne.

 

§ 22

 1. Student może za zgodą dyrektora instytutu zaliczyć niektóre kursy (w tym również praktyki) w innej szkole wyższej (w kraju lub za granicą), w której funkcjonuje system ECTS (dotyczy to również programu MOST).
 2. Dyrektor instytutu wyraża zgodę na zaliczenie wybranych kursów w innej szkole wyższej realizującej program kształcenia dla danego kierunku poprzez ustalenie warunków w tzw. „Porozumieniu o programie zajęć”.
 3. Podstawą uznania studentowi kursów zrealizowanych w innej uczelni jest wywiązanie się przez niego z warunków określonych w podpisanym „Porozumieniu o programie zajęć”.
 4. Zaliczenia zajęć, o których mowa w ust. 3, dokonuje dyrektor instytutu.
 5. Szczegółowe zasady zaliczania studentom zajęć dydaktycznych zaliczonych w czasie udziału w programie Erasmus+ określa § 23.

 

§ 23

 1. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów. może odbyć jeden lub dwa semestry studiów w ramach programu Erasmus+ w uczelni lub instytucji zagranicznej na podstawie uzgodnionego indywidualnego programu studiów/praktyk.
 2. Instytutowy Pełnomocnik ds. Programu Erasmus+ ustala ze studentem treść porozumienia o indywidualnym programie zajęć (odbywanych w części za granicą), a następnie podpisuje dokument (w razie potrzeby modyfikując go lub aktualizując) oraz ustala związane z odbywaniem zajęć poza Uczelnią obowiązki studenta, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.
 3. W szczególnych przypadkach, jeśli pewne efekty uczenia się nie będą mogły zostać zrealizowane w całości lub w części w uczelni/ instytucji zagranicznej, w zawartym porozumieniu o programie studiów powinny zostać wyznaczone różnice programowe wraz ze sposobem i terminem ich realizacji. Student nie ponosi kosztów uzupełnienia brakujących kursów.
 4. Po powrocie z uczelni/instytucji zagranicznej student przedkłada Instytutowemu Pełnomocnikowi ds. Programu Erasmus+ wykaz zrealizowanych poza Uczelnią zajęć i/lub praktyk.
 5. Indywidualny program studiów/praktyk ustalony na zasadach określonych w ust. 2, a zrealizowany w uczelni/instytucji zagranicznej jest traktowany jako równoważny (zgodnie z zasadą porównywalności efektów uczenia się) i jest podstawą do zaliczenia studentowi semestru/roku studiów.
 6. Wszystkie kursy (przedmioty/praktyki) zrealizowane w uczelni/ instytucji zagranicznej wpisywane są do toku studiów, a tym samym do suplementu do dyplomu, w ich oryginalnym brzmieniu.

 

IV.2. Egzaminy

§ 24

 1. Egzamin jest sprawdzeniem osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się, założonych w programie studiów dla jednego lub więcej kursów. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej lub zdalnej bądź przy zastosowaniu wszystkich tych form.
 2. Nauczyciel akademicki prowadzący w ramach danego kursu wykłady informuje studentów o programie kursu, zakresie literatury przedmiotu oraz zasadach zaliczania poszczególnych form zajęć i wymaganiach egzaminacyjnych.
 3. Egzamin z kursu, dla którego w programie studiów nie przewidziano wykładów, przeprowadza nauczyciel akademicki wyznaczony przez dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 4. W wyjątkowych przypadkach dyrektor instytutu może wyznaczyć do przeprowadzenia egzaminu z danego kursu na danym roku studiów nauczyciela akademickiego, który prowadzi ten sam lub pokrewny kurs.
 5. Harmonogram egzaminów, w ramach organizacji roku akademickiego, zatwierdza dyrektor instytutu realizującego dany kierunek w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, na podstawie ustaleń terminów między studentami a egzaminatorami.
 6. Student może mieć w jednym dniu tylko jeden egzamin.
 7. Do egzaminu z kursu, dla którego program studiów przewiduje ćwiczenia, student może przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Jeśli ćwiczenia występują w kilku formach zajęć – po uzyskaniu zaliczenia z wszystkich tych zajęć. Brak zaliczenia oznacza utratę prawa do zdawania egzaminu w trybie podstawowym (I terminie).
 8. Nieuzyskanie zaliczenia z przewidzianych dla danego kursu ćwiczeń przed datą egzaminu w II terminie oznacza brak zaliczenia danego kursu, co jest jednoznaczne z uzyskaniem z egzaminu oceny niedostatecznej.
 9. Utrata prawa do zdawania egzaminu w danym trybie jest równoznaczna z umieszczeniem w dokumentach wymienionych w § 25 ust. 3 sformułowania: „brak oceny”.
 10. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie przez studenta winno nastąpić do 3 dni roboczych od daty egzaminu. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dyrektor instytutu, wyznaczając jednocześnie okres, w jakim student winien zdać zaległy egzamin.
 11. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym terminie na egzamin skutkuje umieszczeniem zapisu „brak oceny” w dokumentach wymienionych w § 25 ust. 3, co oznacza utratę możliwości składania egzaminu w I terminie.
 12. W przypadku uzyskania z egzaminu w pierwszym terminie oceny niedostatecznej lub utraty możliwości składania egzaminu w I terminie studentowi przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego (w II terminie).
 13. Osoba przeprowadzająca egzamin może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu w ramach dodatkowego terminu (termin “zerowy”) przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Do egzaminu w terminie “zerowym” można przystąpić, jeżeli uzyskano zaliczenie z przewidzianych dla danego kursu ćwiczeń przed datą egzaminu.

  § 25

 1. W Uczelni stosuje się następujące oceny i ich oznaczenia liczbowe, a także odpowiedniki w języku angielskim oraz według skali ocen ECTS:
  bardzo dobry (5,0) – very good (A – excellent)
  plus dobry (4,5) – good plus (B – very good)
  dobry (4,0) – good (C – good)
  plus dostateczny (3,5) – satisfactory plus (D – satisfactory)
  dostateczny (3,0) – satisfactory (E – acceptable)
  niedostateczny (2,0) – unsatisfactory (F – failed)
 2. Ocena niedostateczna jest oceną negatywną, oznaczającą brak zaliczenia lub niezdanie egzaminu.
 3. Oceny z wszystkich egzaminów, praktyk oraz kursów kończących się zaliczeniem z oceną umieszczane są w protokole egzaminacyjnym w systemie komputerowym oraz wliczane są do średniej ocen ze studiów.
 4. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie procedury uznania efektów uczenia się, zdobytych w systemach pozaformalnym i nieformalnym. W przypadków tych kursów zamiast oceny do protokołu wpisuje się „zaliczono”.
 5. Zaliczenie kursu w procedurze uznania efektów uczenia się dokonywane jest przez dyrektora instytutu.

 

§ 26

 1. W przypadku niezaliczenia studentowi (w pierwszym terminie oraz terminie poprawkowym) egzaminu, student może w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyniku egzaminu złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego do dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 2. W terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez studenta, dyrektor instytutu wyznacza termin egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od podjęcia decyzji przez dyrektora instytutu z zastrzeżeniem §21 ust. 2.
 3. Usunięto.
 4. Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych charakterem kursu, dyrektor instytutu może ustalić inną formę tego egzaminu.
 5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  1. przewodniczący, którym może być dyrektor instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku lub jego zastępca,
  2. nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący studenta,
  3. specjalista z zakresu danego kursu lub kursu pokrewnego.
 6. Komisji nie może przewodniczyć nauczyciel akademicki uprzednio egzaminujący studenta.
 7. Na wniosek studenta, bez prawa głosu stanowiącego, w egzaminie komisyjnym mają prawo uczestniczyć: opiekun roku, specjalista z zakresu kursu wskazany przez studenta oraz przedstawiciel studentów.
 8. Wszelkie wątpliwości związane z zaliczaniem poszczególnych form zajęć, kursów oraz egzaminów komisyjnych rozstrzyga właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora.

 

IV.3. Praktyki zawodowe

§ 27

 1. Praktyki zawodowe, jeśli są przewidziane w programach studiów, stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w ustalonych planami studiów terminach.
 2. Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel akademicki wyznaczony na opiekuna dydaktycznego praktyki lub kierownik praktyki z danego zakresu.
 3. Zasady i tryb organizacji oraz odbywania praktyk określa zarządzenie Rektora.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące odbywania praktyk zawodowych uchwala rada jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.

 

IV.4. Zaliczenie semestru. Wpis warunkowy i powtarzanie semestru

§ 28

 1. Zasady zaliczenia semestru oparte są na systemie ECTS.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru i wpisu na semestr następny jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym osiągnięcie założonych dla poszczególnych kursów efektów uczenia się i uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 3. Studentowi, który nie zaliczył semestru studiów, dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na:
  1. dwa wpisy warunkowe (związane z powtarzaniem kursów) na semestr następny, przy czym wyrażenie zgody na kolejny wpis warunkowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zaliczenia kursów z ewentualnych poprzednich wpisów warunkowych, tak aby jednocześnie student miał nie więcej niż dwa wpisy warunkowe;
  2. powtarzanie semestru (roku) studiów – z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.
 4. O wpis warunkowy na semestr następny, w przypadku nieuzyskania liczby punktów wynikającej z planu studiów, może ubiegać się student, który nie przekroczył limitu niedoborów punktowych określonego zarządzeniem dyrektora, a niezaliczony kurs nie jest warunkiem koniecznym do kontynuowania studiów (warunkiem wstępnym do podjęcia kursów na semestrze/roku wyższym), z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 6 niniejszego paragrafu. Student powtarzający niezaliczony kurs jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora.
 5. Zarządzenie dyrektora instytutu dotyczące limitu niedoborów punktowych na wszystkich prowadzonych przez instytut studiach ogłaszane jest na początku każdego roku.
 6. Zaliczenie ostatniego semestru studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów kursów i zdaniu egzaminu dyplomowego.

 

§ 29

 1. Dyrektor instytutu realizującego program kształcenia na danym kierunku określa termin i sposób wyrównania przez studenta powtarzającego rok (semestr) studiów różnic programowych wynikających ze zmian w założonych efektach uczenia się dla danego kursu.
 2. Dyrektor instytutu może zezwolić studentowi powtarzającemu rok (semestr) studiów na udział w zajęciach, a także na uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z wybranych kursów na wyższym semestrze lub roku studiów, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkami studenta.
 3. Student powtarzający rok (semestr) studiów jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów z tych kursów, które miał zaliczone, oraz odbywania zaliczonych praktyk zawodowych.
 4. Student, który uzyskał wpis warunkowy, jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z kursu objętego warunkiem i zaliczenia kursu zgodnie z określonymi w karcie kursu
  wymaganiami. Dyrektor instytutu może, na wniosek nauczyciela prowadzącego kurs, zwolnić studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych objętych warunkiem.
 5. Student może uzyskać zgodę dyrektora instytutu na jednokrotne powtarzanie semestru/roku studiów w toku odbywanych studiów. W sytuacji szczególnej zgodę na ponowne powtarzanie semestru/roku studiów może wyrazić właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora.
 6. Student powtarzający semestr/rok studiów jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

IV.5. Skreślenie z listy studentów

§ 30

 1. Dyrektor instytutu skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów (gdy student nie podejmuje czynności – do miesiąca – związanych organizacyjnie z tokiem i etapem studiów, w szczególności bez usprawiedliwienia nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne);
  2. rezygnacji ze studiów, z uwzględnieniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu;
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej;
  4. niezdania lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego;
  5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Dyrektor instytutu może skreślić studenta z listy studentów również w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce, w tym nieosiągania przez studenta efektów uczenia się określonych w kartach kursów;
  2. stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach (przez co rozumie się ponad 30% nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze na zajęciach z danego kursu);
  3. nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie;
  4. niewniesienia w wyznaczonym terminie wszelkich opłat związanych z odbywaniem studiów.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy za pośrednictwem dyrektora instytutu do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Student, który rezygnuje ze studiów, jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z zachowaniem statusu studenta do dnia prawomocnego skreślenia z listy studentów.

 

IV.6. Wznowienie studiów

§ 31

 1. Wznowienie studiów nie przysługuje osobom skreślonym z listy studentów pierwszego roku.
 2. Wznowienie studiów przez osoby, które zostały skreślone z listy studentów na wyższych latach studiów, może nastąpić jednokrotnie za zgodą dyrektora instytutu, który określa zakres i termin wyrównania różnic programowych i uzyskania przypisanych punktów ECTS. W szczególnych przypadkach zgody na ponowne wznowienie może udzielić właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora.
 3. Jeżeli różnice programowe, spowodowane zmianą programów studiów, są znaczne, dyrektor instytutu może:
  1. zarządzić egzamin sprawdzający,
  2. wydać zgodę na wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym, niż wynika to z zapisu w dokumentacji o roku (semestrze) studiów zaliczonym przed skreśleniem,
  3. odmówić zgody na wznowienie studiów.
 4. Za egzamin sprawdzający i wyrównywanie różnic programowych student uiszcza opłatę w wysokości ustalonej przez Rektora.
 5. Student wydalony dyscyplinarnie z Uczelni traci prawo do wznowienia studiów przed upływem trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, chyba że kara uległa zatarciu.
 6. Osoba, która studiowała na jednolitych studiach magisterskich i chce wznowić studia (w sytuacji, gdy studia jednolite magisterskie nie są już prowadzone), może być przyjęta przez dyrektora instytutu tylko na studia pierwszego stopnia, a po ich skończeniu może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 7. Wznowienie jest możliwe w przypadku, gdy w Uczelni jest prowadzony dany kierunek studiów lub kierunek studiów związany z dyscypliną, do której był przyporządkowany dotychczas prowadzony kierunek.
 

 

V. Urlopy

§ 32

 1. Dyrektor instytutu może udzielić studentowi urlopu od zajęć oraz urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.
 2. Student może otrzymać urlop w przypadku:
  1. choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (urlop zdrowotny),
  2. innych ważnych okoliczności losowych (urlop okolicznościowy).
 3. Studentce w ciąży i studentom będącym rodzicami nie można odmówić zgody na:
  1. odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych;
  2. urlopów, o których mowa w ust. 1.
 4. Studenci będący rodzicami składają wniosek o urlop, o którym mowa w ust. 1, w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
 5. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się dla:
  1. studentki w ciąży – na okres do dnia urodzenia dziecka,
  2. studentów będących rodzicami – na okres do 1 roku począwszy od dnia urodzenia dziecka, – z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
 6. Studentowi pierwszego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich urlop może być udzielony jedynie w przypadku choroby, urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem.
 7. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów w Uczelni (tj. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)- dt. pierwszego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich, ma prawo, jeden raz w czasie studiów, do uzyskania rocznego urlopu bez podania przyczyny. Urlop tego typu student może otrzymać w terminie miesiąca od rozpoczęcia semestru i po zaliczeniu semestru poprzedniego.
 8. Wniosek o urlop, wraz z opinią opiekuna roku, student składa do dyrektora instytutu.
 9. Udzielenie urlopu rocznego potwierdza się wpisem w dokumentacji studenta, co automatycznie przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

§ 33

 1. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrektorem instytutu, student możezrezygnować z udzielonego urlopu, o ile istnieje możliwość uzupełnienia powstałych
  zaległości.
 2. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prawo do korzystania z pomocy materialnej w czasie urlopu przysługuje w przypadkach szczególnych, określonych odrębnymi przepisami.
 

 

VI. Nagrody i kary

§ 34

 1. Studentom wyróżniającym się wynikami w nauce, sporcie lub innymi szczególnymi osiągnięciami mogą być przyznane:
  1. stypendia właściwego ministra,
  2. nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe itp.,
  3. nagrody Rektora (pieniężne, rzeczowe) lub listy gratulacyjne,
  4. nagrody dyrektora instytutu (pieniężne, rzeczowe) lub listy gratulacyjne,
  5. medal Uczelni.
 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium ministra, nagród wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz nagród, wyróżnień i medalu wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 określają odrębne przepisy.
 3. Absolwentowi, który przedstawił wyróżniającą się pracę dyplomową, Rektor może przyznać nagrodę lub list gratulacyjny.
 4. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4 podlegają opiniowaniu przez samorząd studentów.

 

§ 35

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, w tym zachowania o charakterze dyskryminacyjnym, student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim.
 2. Decyzję o przekazaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego albo do sądu koleżeńskiego podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu i samorządu studenckiego.
 3. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
 4. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5. wydalenie z Uczelni.
 5. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna powołane na okres kadencji władz Uczelni spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni w trybie określonym w statucie.
 6. Za przewinienie mniejszej wagi Rektor może, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy, wymierzyć studentowi karę upomnienia, z pominięciem komisji, dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego.
 7. Ukarany przez Rektora karą upomnienia student może, w terminie czternastu dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu, wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej. W takim przypadku komisja dyscyplinarna – może uniewinnić studenta lub podtrzymać karę upomnienia.
 8. Tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia o popełnienie czynu niegodnego, w tym czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego elementu cudzej pracy, oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia wykonawcze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 9. Tryb i zasady postępowania antyplagiatowego obowiązującego w Uczelni określają stosowne zarządzenia Rektora. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego.
 

 

VII. Praca dyplomowa

§ 36

 1. W zależności od typu i kierunku studiów student przygotowuje pracę licencjacką/inżynierską (w obu przypadkach, gdy tak zakłada program studiów) lub magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową. Na kierunkach artystycznych praca dyplomowa składa się z części artystycznej i teoretycznej.
 2. Praca dyplomowa na profilu praktycznym, podobnie jak praca inżynierska, powinna mieć charakter aplikacyjny, badawczy, projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii.
 3. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, zwanego jej promotorem, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Na kierunkach artystycznych dopuszcza się wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem dwóch promotorów.
 4. W ramach przygotowania pracy dyplomowej student uczęszcza na seminaria prowadzone przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dyrektor instytutu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady instytutu właściwej dla danego kierunku studiów, może powierzyć prowadzenie seminariów dyplomowych oraz pełnienie obowiązków promotora pracy dyplomowej nauczycielowi akademickiemu ze stopniem doktora.
 5. Dyrektor instytutu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady instytutu, może powierzyć w szczególnych przypadkach opiekę nad pracą dyplomową osobie spoza Uczelni, posiadającej co najmniej stopień doktora.
 6. W związku z dłuższą nieobecnością promotora pracy lub w przypadku innych ważnych okoliczności, dyrektor instytutu wyznacza nowego promotora.

 

§ 37

 1. Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż na początku ostatniego roku studiów oraz pozostawać w ścisłym związku z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta.
 2. Student ma prawo do wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, nauczyciela akademickiego, pod którego kierunkiem będzie wykonywał pracę dyplomową, oraz tematu pracy, jak również do zaproponowania jako tematyki pracy zagadnień opracowywanych przez siebie w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 3. Praca dyplomowa może mieć charakter pracy zespołowej, zrealizowanej przez dwie osoby, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku. Zakres pracy każdego ze studentów musi być wyraźnie określony przez promotora.
 4. Zakres tematyczny prac dyplomowych na danych studiach zatwierdza rada instytutu właściwa dla danego kierunku studiów.

 

§ 38

 1. Oceny pracy dyplomowej, według skali określonej w § 25 ust. 1, dokonują: promotor oraz recenzent powołany przez dyrektora instytutu właściwego dla danego kierunku studiów.
 2. Promotor ocenia również autentyczność pracy dyplomowej, w tym przy użyciu informatycznego systemu antyplagiatowego.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki lub osoba spoza Uczelni ze stopniem co najmniej doktora.
 4. W przypadku jednej negatywnej oceny o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dyrektor instytutu, po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.

 

§ 39

 1. Student ma obowiązek złożenia w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej pisemnej pracy dyplomowej, jeżeli praca dyplomowa jest wymagana przez program studiów, a na kierunkach artystycznych dodatkowo dokumentacji części artystycznej pracy dyplomowej zatwierdzonych przez promotora (promotorów) nie później niż do końca ostatniego semestru studiów zgodnie z obowiązującą w danym roku akademickim organizacją, określoną decyzją Rektora, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Każda praca dyplomowa przed jej złożeniem (z wyjątkiem artystycznej części pracy dyplomowej na kierunkach artystycznych) musi zostać sprawdzona w informatycznym systemie antyplagiatowym, co potwierdza dołączony do dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowny raport.
 3. Liczbę egzemplarzy wydruku oraz format zapisu elektronicznego określa zarządzenie Rektora.
 4. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych czy koncepcji. Wzór oświadczenia określa zarządzenie Rektora.
 5. Część artystyczna pracy dyplomowej jest prezentowana i oceniana w trakcie egzaminu dyplomowego.
 6. Dyrektor instytutu może, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, przesunąć nie więcej niż o 1 miesiąc, termin jej złożenia z powodu: długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub z powodu innych ważnych okoliczności losowych.
 7. W okresie, o którym mowa w ust. 6, student zachowuje prawa studenta.

 

§ 40 usunięto

 

 

VIII. Egzamin dyplomowy

§ 41

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. zaliczenie wszystkich obowiązkowych kursów i praktyk objętych programem danych studiów;
  2. uzyskanie przewidzianej programem studiów dla właściwego kierunku i poziomem studiów liczby punktów ECTS, pomniejszonej o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu;
  3. uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) z pracy dyplomowej lub decyzji o dopuszczeniu do egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 4.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora instytutu, promotor (promotorzy) pracy dyplomowej oraz jej recenzent (recenzenci) – przy czym przynajmniej jeden z członków komisji musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W szczególnych przypadkach skład komisji egzaminacyjnej może ulec zmianie.
 3. Na kierunkach artystycznych w skład komisji dodatkowo wchodzą powołani przez dyrektora instytutu członkowie komisji w ilości określonej decyzją rady instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 4. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w okresie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia pracy dyplomowej.
 5. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie otwartego egzaminu dyplomowego. Warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie otwartym określa dyrektor instytutu.

 

§ 42

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach zakres i formę egzaminu dyplomowego określa rada instytutu.
 2. Komisja egzaminacyjna ustala ostateczną ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, stosując skalę ocen określoną w §25 ust. 1.

 

§ 43

 1. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, a także nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dyrektor instytutu wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego przez studenta w drugim terminie dyrektor instytutu decyduje o skreśleniu z listy studentów.
 3. Osoba wymieniona w ust. 2 może skorzystać z prawa, o którym mowa w § 40 ust. 2, ze skutkiem uregulowania zawartego w § 40 ust. 3.

 

§ 44

 1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się, z zastrzeżeniem ust. 3:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 25% oceny pracy dyplomowej,
  3. 25% oceny egzaminu dyplomowego.
 3. W przypadku, gdy program studiów nie zakłada pracy dyplomowej, na ocenę końcowa składa się:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 50% oceny egzaminu dyplomowego.
 4. Na kierunkach artystycznych na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik
  ukończenia studiów składa się:

  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 2) 25% oceny z części artystycznej pracy dyplomowej,
   3) 15% oceny z części teoretycznej pracy dyplomowej,
   4) 10% oceny z egzaminu dyplomowego.
 5. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po jej zaokrągleniu według zasady:
  do 3,25 – dostateczny (3,0)
  od 3,26 do 3,75 – plus dostateczny (3,5)
  od 3,76 do 4,25 – dobry (4)
  od 4,26 do 4,50 – plus dobry (4,5)
  od 4,51 – bardzo dobry (5)
 6. Na uzasadniony wniosek komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, złożony w terminie 3 dni roboczych od dnia egzaminu dyplomowego, dyrektor instytutu może wnioskować do Rektora o dyplom z wyróżnieniem w przypadku średniej ocen z całego toku studiów co najmniej 4,21 oraz wyróżniającej się pracy dyplomowej (w przypadku, gdy zakładał ją program studiów) i bardzo dobrej oceny z egzaminu dyplomowego.
 7. Na uzasadniony wniosek komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, złożony w terminie 3 dni roboczych od dnia egzaminu dyplomowego, dyrektor instytutu może wnioskować do Rektora o podniesienie oceny końcowej o 0,5 stopnia na dyplomie pod warunkiem, że student na ostatnim roku studiów lub ostatnim semestrze w przypadku studiów 3,5-letnich lub 1,5-letnich uzyskał średnią ocen co najmniej 4,51.
 8. Na wniosek studenta (bez prawa głosu stanowiącego) w egzaminie dyplomowym mają prawo uczestniczyć:
  1. opiekun roku;
  2. przedstawiciel studentów.
 
IX. Absolwenci i dyplomy

§ 45

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który zdał egzamin dyplomowy, staje się absolwentem Uczelni.
 3. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem), potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.
 

 

X. Przepisy końcowe

§ 46

 1. Indywidualne sprawy studentów są załatwiane w drodze decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć.
 2. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w przypadkach określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.
 3. Decyzje administracyjne wydaje Rektor. Rektor może upoważnić właściwego prorektora lub dyrektora instytutu do wydawania decyzji administracyjnych należących do jego kompetencji.
 4. Od decyzji administracyjnych wydanych w pierwszej instancji przez Rektora, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie Rektora wydane na skutek wniesienia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są ostateczne.
 6. Odwołanie od decyzji administracyjnej składa się na piśmie za pośrednictwem podmiotu, który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 7. Indywidualne sprawy studentów, które nie podlegają załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej, są załatwiane w drodze rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia wydaje dyrektor instytutu, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 8. Rozstrzygnięcie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku przez studenta, chyba, że przepis szczególny stawowi inaczej.
 9. Od rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw studentów przysługuje odwołanie do właściwego prorektora. Rozstrzygnięcie właściwego prorektora, wydane na skutek wniesienia odwołania jest ostateczne.
 10. Odwołanie od rozstrzygnięć składa się w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu, który wydał zaskarżane rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia.
 11. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu wymagają wniosku, należy go złożyć na piśmie lub jeśli jest to przewidziane dla danego rodzaju sprawy w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Uczelni.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio. Wszelkie wątpliwości dotyczące spraw związanych z zasadami, trybem i tokiem studiów, a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga właściwy prorektor. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest ostateczne.

 

§ 47

 1. Jeżeli wynik postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza, że w pracy dyplomowej student ubiegający się o tytuł zawodowy przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, Rektor na wniosek dyrektora instytutu wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 2. W przypadku wydania dyplomu osobie, która dopuściła się czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, Rektor na wniosek dyrektora instytutu stwierdza nieważność decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 3. Rektor jest też organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu.

 

§ 48

 1. Regulamin studiów obowiązuje studentów i pracowników Uczelni.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

 

§ 49

Uczelnia przetwarza dane osobowe studentów i absolwentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.36.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów

Najnowsze Posty