Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada ds. Jakości Kształcenia

Członkowie Rady ds. Jakości Kształcenia

dr Monika Paleczna – przewodnicząca (monika.paleczna@up.krakow.pl)
dr Radosława Herzog-Krzywoszańska
dr Ewelina Salwin
dr Aleksandra Wójciak
mgr Elżbieta Szpakiewicz
p. Natalia Sikora – przedstawicielka Studentów

 

Zadania Rady ds. Jakości Kształcenia (RJK)

 1. RJK podejmuje działania w celu zapewniania jakości kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów, opracowując i wdrażając w jednostce zgodny z zaleceniami i rekomendacjami URdsJK wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.
 2.  RJK:
  1. przestrzega zasad związanych z powiązaniem wewnętrznego systemu jakości z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tradycją, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia;
  2. opracowuje i przestrzega zasad realizacji koncepcji kształcenia na danym kierunku lub kierunkach studiów;
  3. przestrzega zasad proporcjonalnego zaangażowania nauczycieli akademickich w proces kształcenia, pracę naukową i organizacyjną powiązaną z właściwym określeniem kompetencji;
  4. przestrzega obowiązku cyklicznego przeglądu osiąganych efektów uczenia i na tej podstawie doskonali jakość kształcenia;
  5. współdziała z przedstawicielami otoczenia społecznego.
 3. RJK, zgodnie z wytycznymi URdsJK, sporządza raporty:
  1. wyników badań ankietowych dotyczących programu studiów, prowadzących, i realizacji poszczególnych zajęć;
  2. przeglądu programów studiów;
  3. ewaluacji procesu kształcenia;
  4. analizy systemu wsparcia dydaktycznego dla studentów.
 4. RJK określa, na podstawie analizy SWOT, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w zakresie prowadzonego procesu kształcenia oraz przedstawia dyrektorowi jednostki harmonogram działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia

Dokumenty

Zarządzenie Nr RKR.Z.0211.34.2022 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zasad hospitacji zajęć dydaktycznych

Komunikat Nr RKR.Z.0211.7.2022 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 października 2022 roku w sprawie: wyników hospitacji zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzenie Nr RD.Z.0211.1/2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 lutego 2021 w sprawie: wprowadzenia zasad ankietowania zajęć dydaktycznych oraz wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez studentów UP im. KEN w Krakowie

Najnowsze Posty