Przejdź do menu Przejdź do treści

Prace dyplomowe

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora R.Z.0211.34.2022 od maja 2022 roku obrony prac dyplomowych odbywają się stacjonarnie. W szczególnych przypadkach Dyrektor jednostki może podjąć decyzję o obronie zdalnej bądź hybrydowej. Obrona pracy magisterskiej musi być poprzedzona jej rejestracją w aplikacji Dyplomowanie (dane logowania są takie same, jak w przypadku Wirtualnej Uczelni) oraz złożeniem kompletu dokumentów w Centrum Obsługi Studenta (lista: https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/) co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony.

Proces przygotowania pracy dyplomowej i jej obrony jest regulowany paragrafami § 36 – § 44 Regulaminu studiów oraz Załącznikiem do wyżej wymienionego zarządzenia.

Kroki procedury dyplomowania

  1. Student rejestruje pracę w aplikacji „Dyplomowanie”, uzupełniając podstawowe dane (preferowany format pliku: .pdf). Praca rejestrowana w systemie nie zawiera załączników wymaganych w wersji papierowej (tj. oświadczeń autora, zgody na udostępnianie pracy w Archiwum) 
  2. Praca kierowana jest do promotora, który dokonuje jej sprawdzenia i oceny oraz załącza plik z recenzją. Praca może zostać zatwierdzona przez promotora bądź też może on zdecydować o skierowaniu jej z powrotem do studenta w celu wprowadzenia poprawek
  3. Promotor przeprowadza badanie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i załącza raport. Praca może zostać zatwierdzona, skierowana z powrotem do studenta celem wprowadzenia poprawek bądź uznana za plagiat (sprawa kierowana jest wtedy do komisji dyscyplinarnej)
  4. Student dokonuje opłaty za wydanie dyplomu, ma również możliwość zamówienia odpisu w języku angielskim. W przypadku zamawiania anglojęzycznego odpisu, Student – wraz z dowodami wpłaty – załącza w systemie „Dyplomowanie” podpisany i zeskanowany wniosek o wydanie odpisu, zgodnie ze wzorem na stronie COS (https://cos.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/59/2020/06/Wniosek-o-wydanie-opisu-dyplomu-w-j%C4%99zyku-angielskim-1.docx)
  5. Centrum Obsługi Studenta weryfikuje, czy student może być dopuszczony do obrony (zaliczenie wymaganych planem studiów kursów, uregulowanie wszystkich płatności etc.)
  6. Sekretariat Instytutu wprowadza w aplikacji skład komisji, która będzie przeprowadzać obronę pracy. Praca zostaje wysłana do wskazanego recenzenta, który po dokonaniu oceny zamieszcza w systemie drugą recenzję
  7.  Sekretariat Instytutu wprowadza w aplikacji „Dyplomowanie” termin obrony
  8. Po zakończonej z wynikiem pozytywnym obronie komisja przekazuje do COS komplet dokumentacji, a sekretariat Instytutu rejestruje pracę w systemie ORPPD Polon. W sytuacji wyniku negatywnego możliwe jest ustalenie nowego terminu obrony.
  9. Centrum Obsługi Studenta przygotowuje dyplom z ewentualnym odpisem w języku angielskim, który w wyznaczonym terminie jest odbierany przez studenta. COS może wystawić studentowi po zakończonej obronie zaświadczenie o ukończeniu studiów.

 

Lista dokumentów, jakie należy złożyć do COS przed obroną pracy (min. 14 dni)

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (egzemplarz wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony, zbindowany, (dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron;  prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie)

 Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualna zgoda na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni (oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnie strony i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę)

 1 płytę CD lub DVD  z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF, umieszczoną w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); płyta musi zostać opisana (niezmywalnym pisakiem) następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer  albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, praca magisterska; jeśli papierowa koperta z płytą nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać umieszczone również na kopercie. W kopercie powinno być również umieszczone wydrukowane oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją papierową.

Zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowejna osobnej kartce

– Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie deklarację udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć deklarację w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu

– Oryginał podania o odpis w j. angielskim, jeżeli student wnioskował w systemie „Dyplomowanie” o taki odpis

 

Dane dotyczące płatności za dyplom w roku akademickim 2022/2023

Koszt kompletu (dyplom i suplement) w j. polskim to 60 PLN, zaś koszt kompletu w j. angielskim to dodatkowo 40 PLN.

Numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

W tytule należy wpisać: opłata za wydanie dyplomu, imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek i poziom studiów.

Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich  zobowiązań wobec Uczelni.

Najnowsze Posty