Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia doktoranckie

Od roku akademickiego 2023/2024 możliwe jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach dyscypliny psychologia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://szkola-doktorska.up.krakow.pl/

Kryteria przyjęć
1. Do Szkoły Doktorskiej w zakresie dyscypliny psychologia mogą być przyjęci absolwenci studiów magisterskich z psychologii oraz studenci jednolitych studiów magisterskich z psychologii o wybitnych osiągnięciach naukowych, którzy ukończyli przynajmniej trzeci rok studiów. W uzasadnionych przypadkach przyjęci mogą być również absolwenci innych kierunków studiów magisterskich, których efekty kształcenia przypisane są do dziedzin nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu.

2. Doktorant może realizować temat pracy badawczej w zakresach:

– Psychologia ogólna
– Psychologia społeczna
– Psychologia różnic indywidualnych
– Psychologia osobowości
– Psychologia emocji i motywacji
– Psychologia rozwojowa
– Psychologia edukacyjna
– Neuropsychologia
– Psychofizjologia
– Psychologia kliniczna i psychopatologia
– Psychologia poznawcza
– Psychologia sztuki
– Psychologia mediów
– Psychologia kultury i psychologia międzykulturowa
– Psychologia zdrowia
– Psychologia stresu i radzenia sobie
– Psychologia uzależnień
– Psychologia osób z niepełnosprawnościami
– Psychologia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– Psychometria i diagnoza psychologiczna
– Metodologia badań psychologicznych

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:

a) Projekt badawczy (0–15 pkt.), który może być potencjalnym tematem rozprawy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i mieć objętość nie mniejszą niż 10 tysięcy oraz nie większą niż 20 tysięcy znaków ze spacjami. Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, spośród pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę psychologia. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:

– sformułowanie problematyki badawczej i stopień dopracowania projektu (0–3 pkt),
– znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt),
– proponowana metodologia (0–3 pkt),
– nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt),
– stopień możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt).

b) Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania i wiedzy kandydata w zakresie wiedzy z psychologii oraz problemów badawczych związanych z przygotowanym projektem oraz jego treściową zawartością. Rozmowa będzie przeprowadzona w języku polskim lub angielskim. Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznawanych przez każdego z członków Komisji Rekrutacyjnej w poszczególnych kategoriach:

– Umiejętność wykazania oryginalności zaproponowanego projektu badawczego, przedstawienia przekonującego uzasadnienia znaczenia jego oczekiwanych efektów dla rozwoju danego obszaru wiedzy naukowej oraz ich znaczenia społecznego (0–4 pkt),
– Umiejętność trafnego uzasadniania zaproponowanych celów, pytań, hipotez i metod badawczych oraz określania ograniczeń zgłoszonego projektu badawczego (0–4 pkt),
– Wiedza dotycząca koncepcji teoretycznych i aktualnego stanu badań oraz znajomość literatury przedmiotu (0–4 pkt),
– Znajomość metodologii, technik badawczych i metod analizy danych stosowanych w wybranym obszarze badawczym (0–4 pkt),
– Kompetencje organizacyjne i predyspozycje osobowościowe kandydata potrzebne do rzetelnej i terminowej realizacji zaproponowanego projektu badawczego (0–4 pkt).

c) Ocena aktywności naukowej w zakresie dyscypliny psychologia (0–7 pkt.):

– Publikacje w czasopismach naukowych z listy MEiN, autorstwo monografii lub rozdziału w monografii w wydawnictwach z wykazu MEiN. Punktowane zostaną dwa najwyżej punktowane publikacje (0–5 pkt). Skala ocen zgodnie z pełną wartością punktów przypisanych za publikacje na podstawie wykazu MEiN obowiązującego w momencie ich wydania:
poniżej 20 punktów MEiN – 0,
20 – 39 punktów MEiN – 1,
40 – 69 punktów MEiN – 2,
70 – 99 punktów MEiN – 3,
100 – 139 punktów MEiN – 4,
140 punktów MEiN lub więcej – 5;

– Aktywny udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym lub zagranicznym z wygłoszonym referatem, lub udział w realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu ze źródeł zewnętrznych (0–1);
– Nagrody lub wyróżnienia naukowe (0–1).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń, a w przypadku publikacji ich wydruk albo zaświadczenie o przyjęciu do druku.

Liczba miejsc
3

Harmonogram rekrutacji
1 lipca – 1 września 2023: rejestracja elektroniczna
2 – 16 września 2023: część I rekrutacji (ocena projektu badawczego/artystycznego)
18 września 2023: ogłoszenie wyników części I, zawiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
21 – 22 września 2023: część II rekrutacji (komisja wyznacza kandydatowi jeden z podanych dni na rozmowę kwalifikacyjną)
25 września 2023: część III rekrutacji (ocena aktywności naukowej kandydata)
26 września 2023: ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
29 września 2023 – 3 października 2023: wpis do Szkoły Doktorskiej
27 września – 10 października 2023: wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
12 października 2023: wpisy uzupełniające

Najnowsze Posty