Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki studenckie

Realizacja praktyk przez studentów stanowi nieodłączną̨ część procesu dydaktycznego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu praktyk, co warunkuje ukończenie studiów na kierunku Psychologia. Przebieg i realizacja praktyk odbywa się zgodnie z poniższymi regulacjami:


Celem obowiązkowych praktyk studenckich jest zdobycie praktycznej wiedzy psychologicznej stanowiącej podstawę̨ do dalszego kształcenia umiejętności zawodowych; praktyki każdorazowo odbywają się pod opieką/superwizją opiekuna – psychologa zatrudnionego w instytucji, gdzie realizowana jest praktyka.

Praktyki realizowane są na III, IV i V roku studiów

III rok/ 6 semestr (40 godzin dydaktycznych)

IV rok/ 8 semestr (60 godzin dydaktycznych)

V rok/10 semestr (20 godzin dydaktycznych)

W przypadku studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 – 100 godzin dydaktycznych praktyk realizowanych na III i IV roku.

W przypadku studentów rozpoczynających studia w roku akademickim  2021/22 i kolejnych – 120 godzin dydaktycznych praktyk realizowanych na III, IV i V roku.

W przypadku realizowania praktyk na III roku mogą być one organizowane w trybie zorganizowanym – przygotowanym przez Instytut Psychologii (2 tygodnie/ jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych, termin na realizację praktyk wyznacza kierownik praktyk wraz z opiekunem roku) lub w trybie indywidualnym w ciągu trwania 6 semestru; praktyki nie mogą wówczas kolidować z zajęciami dydaktycznymi, za co odpowiedzialny jest student.

W przypadku realizowania  praktyk na IV roku  mogą one być organizowane w trybie zorganizowanym –  przygotowanym przez Instytut Psychologii (2 tygodnie/ jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych, termin na realizację praktyk wyznacza kierownik praktyk wraz z opiekunem roku) lub w trybie indywidualnym w ciągu trwania 8 semestru; praktyki nie mogą wówczas kolidować z zajęciami dydaktycznymi, za co odpowiedzialny jest student.

W przypadku realizowania  praktyk na V roku  mogą one być organizowane wyłącznie w trybie indywidualnym w trakcie trwania 9 semestru i nie powinny kolidować́ z zajęciami dydaktycznymi, za co odpowiedzialny jest student.

Miejsce i forma odbywania praktyk powinny być każdorazowo konsultowane z kierownikiem praktyk, tryb realizacji praktyk może przybierać jedną ze ścieżek:

(1) przygotowanej przez Instytutu Psychologii oferty/ praktyka zorganizowana (dotyczy tylko praktyki dla studentów III i IV roku Psychologii) – student może skorzystać z przygotowanej przez Instytut oferty wynikającej z zawartych umów o współpracy z instytucjami publicznymi, pozarządowymi, prywatnymi, gdzie opiekę nad studentem pełnić będzie zatrudniony w danej instytucji psycholog,

(2) praktyki indywidualnej/tryb indywidualny(dotyczy studentów III, IV i V roku Psychologii) – realizacja praktyk w instytucji samodzielnie wybranej przez studenta; po akceptacji miejsca przez kierownika praktyk,

(3) w uzasadnionych przypadkach student może wystąpić o zaliczenie praktyk studenckich w oparciu o wykonywaną pracę zawodową lub inną działalność́ o charakterze spełniającym wymagania programu praktyk zawartego w sylabusie przedmiotu; ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik,

(4) istnieje możliwość przepisania zaliczenia praktyk studenckich realizowanych  wyłącznie w uprzednim roku akademickim; ostateczną decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik. 


Dotyczy studentów III roku Psychologii – warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie 40 godzin dydaktycznych praktyk w miejscu wybranym przez studenta lub wskazanym przez Uczelnię. Praktyka zawodowa odbywa się  pod opieką dyplomowanego psychologa zatrudnionego w danej placówce, pełniącego rolę opiekuna praktyk.

Skierowanie/ porozumienie imienne niezbędne do przyjęcia na praktykę zawodową podpisywane jest przez kierownika praktyk.

Praktyki mogą być realizowane w placówkach świadczących szeroko rozumiana pomoc psychologiczną: placówkach służby zdrowia zatrudniających psychologa np. Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień, oddziałach szpitalnych; ośrodkach interwencji kryzysowej; szkołach i przedszkolach; poradniach psychologiczno – pedagogicznych; placówkach opiekuńczo – wychowawczych; instytucjach edukacyjno – rozwojowych prowadzących warsztaty umiejętności psychologicznych; placówkach pomocowych dla dorosłych, ośrodkach kuratorskich przy Sądach Rejonowych; ośrodkach resocjalizacyjnych i zakładach karnych; urzędach pracy i innych instytucjach prowadzących poradnictwo zawodowe.

Praktyka zawodowa może być realizowana w instytucjach świadczących pomoc psychologiczną zgodną z kierunkiem kształcenia Psychologii obranym na Uczeni (obszar kliniczny i edukacyjny).


Dotyczy studentów IV roku Psychologii – warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie 60 godzin dydaktycznych praktyk w miejscu wybranym przez studenta lub wskazanym przez Uczelnię. Praktyka zawodowa odbywa się  pod opieką dyplomowanego psychologa zatrudnionego w danej placówce, pełniącego rolę opiekuna praktyk.

Skierowanie/ porozumienie imienne niezbędne do przyjęcia na praktykę zawodową przygotowywane  jest przez kierownika praktyk.

Praktyka zawodowa odbywa się w placówce świadczącej pomoc psychologiczną wybranej przez studenta, zgodnie z realizowaną specjalnością:

specjalność – psychologia edukacyjna – praktyka w:

 • placówkach Oświatowych (szkołach, przedszkolach, żłobkach itp.) – jako psycholog szkolny, psycholog nauczyciel
 • ośrodkach doradztwa zawodowego, biznesie; – jako psycholog, doradca zawodowy
 • placówek terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych; – jako psycholog terapeuta
 • instytucjach uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego; – jako psycholog mediator
 • schronisk dla nieletnich i zakładach poprawczych; – jako psycholog i wychowawca
 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości (Sądy) – jako biegły psycholog

specjalność – psychologia kliniczna – praktyka w:

 • gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną – jako psycholog psychoterapeuta;
 • szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne – jako psycholog kliniczny;
 • ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi;
 • ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku; `
 • zespołach zajmujących się promocją zdrowia (instytucje pomagające osobom w podeszłym wieku, poradnie – jako psycholog profilaktyk;
 • zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych;
 • uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości – jako psycholog, dydaktyk / naukowiec

Dotyczy studentów V roku Psychologii – warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie 20 godzin dydaktycznych praktyk w miejscu wybranym przez studenta. Praktyka zawodowa odbywa się  pod opieką dyplomowanego psychologa zatrudnionego w danej placówce, pełniącego rolę opiekuna praktyk.

Skierowanie/ porozumienie imienne niezbędne do przyjęcia na praktykę zawodową przygotowywane  jest przez kierownika praktyk.

Praktyka zawodowa odbywa się w placówce świadczącej pomoc psychologiczną wybranej przez studenta, zgodnie z realizowaną specjalnością:

specjalność – psychologia edukacyjna – praktyka w:

 • placówkach Oświatowych (szkołach, przedszkolach, żłobkach itp.) – jako psycholog szkolny, psycholog nauczyciel
 • ośrodkach doradztwa zawodowego, biznesie; – jako psycholog, doradca zawodowy
 • placówek terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych; – jako psycholog terapeuta
 • instytucjach uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego; – jako psycholog mediator
 • schronisk dla nieletnich i zakładach poprawczych; – jako psycholog i wychowawca
 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości (Sądy) – jako biegły psycholog

specjalność – psychologia kliniczna – praktyka w:

 • gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną – jako psycholog psychoterapeuta;
 • szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne – jako psycholog kliniczny;
 • ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi;
 • ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku;
 • zespołach zajmujących się promocją zdrowia (instytucje pomagające osobom w podeszłym wieku, poradnie – jako psycholog profilaktyk;
 • zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych;
 • uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości – jako psycholog, dydaktyk / naukowiec

 

Kierownik praktyk, s. stacjonarne: dr Dominika Sznajder (dominika.sznajder@up.krakow.pl)

Kierownik praktyk, s. niestacjonarne: mgr Małgorzata Płoszaj (malgorzata.ploszaj@up.krakow.pl)

Najnowsze Posty