Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia I stopnia

Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju

Sylwetka absolwenta

Absolwent – ma wiedzę: ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię), na temat zasad i norm etycznych, umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego; dysponuje umiejętnościami: nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł, pracy w zespole według celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu, posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy, praktycznego działania, badawczymi; cechuje się kompetencjami społecznymi: rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, samodzielnego podejmowania działań społecznych, podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych, utrzymywania i rozwijania więzi społecznych na różnych poziomach.

Absolwent po ukończeniu trzechletnich studiów I stopnia kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kultury, pomocy społecznej, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, pedagogicznych służbach społecznych, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Każdy absolwent jest więc wyposażony, zgodnie z własnym wyborem, w szczegółowe kompetencje zawodowe w zakresie jednej ze specjalności.

Absolwent ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Absolwent specjalności psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej jako: nauczyciel w placówkach pozaszkolnych nauczyciel – konsultant w placówkach szkolnych wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Najnowsze Posty